EcaCin*

New Water Meaning s.r.o.Roztok - koncentrát – dezinfekční prostředek, určený pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů. Přípravek je účinná dezinfekce v souvislosti s COVID-19 v maximálním ředění 50%.

Využití

Zdravotnictví, veterinární lékařství, farmacie a laboratorní komplement - povrchová dezinfekce (podlahy, povrchy, plochy), dezinfekce ovzduší, nástrojů (včetně předsterilizační přípravy), přístrojů, nádobí, prádla, dopravních prostředků.

Potravinářský, chladírenský, mrazírenský průmysl - povrchová dezinfekce, chladící zařízení, výrobní a zpracovatelské komplexy masa, mléka, vajec, zeleniny, ovoce a osiv.

Domácí i profesionální dezinfekce - stravovací komplexy, hotely, wellness centra, lázeňství, domácnosti- všechny umyvatelné plochy a podlahy, stěny prázdných bazénů a voda v bazénech, dezinfekce klimatizace, odstranění zápachu po domácích zvířatech.

Přípravek je tak vhodný pro tvorbu dezinfekční mlhy.

Složení

Účinné látky - Oxid chloričitý, Aktivní chlór uvolněný z kyseliny chlorné, Ozón vyrobený z kyslíku
Ostatní látky - voda, chlorid sodný

Návod na použití:

Na dezinfekci povrchů a předmětů je vhodné použít přípravek neředěný (koncentrát), povrch k dezinfekci zbavte nečistot (umyjte běžným způsobem) aplikujte dezinfekci a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Při použití postřikovače přípravek nastříkejte na povrch předmětu tak, aby vytvořil souvislou vrstvu a nechejte působit po dobu min. 15 minut či do zaschnutí. Je možno kombinovat s detergenty. Pro další výkon dezinfekce postupujte dle přiložené Tabulky koncentrací. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Varianty:

EcaCin 500ml spray - obj. kód 8502
EcaCin 500ml push pull - obj. kód 8503
EcaCin 5l kanystr - obj. kód 8505
EcaCin 10l kanystr - obj. kód 8510

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pro profesionální použití je na požádání k dispozici bezpečnostní list.

Manipulace a skladování:

Skladujte pouze v původních obalech. Malé množství přípravku je možné zneškodnit naředěním vodou a spláchnutím do odpadové kanalizace. Prázdné obaly po vypláchnutí vodou mohou být odstraňovány společně s komunálním odpadem.Skladujte mimo dosah dětí při teplotě 5°C-30°C. Přípravek je čirá kapalina se slabým zápachem chloru.                                          

EcaCin má skladovatelnost 12 měsíců, po otevření balení spotřebujte do 6 měsíců.  

Číslo evidence biocidního přípravku : MZDR 19609/2023/OBP